Rozporządzenie z dn. 21.12.20 (wraz z poprawkami z dn. 27.12.20 i 30.12.20).

Drodzy Goście. Pragniemy poinformować, że od 28.12.2020 do 17.01.2021 hotel będzie dostępny dla osób wskazanych w Rozporządzeniu z 21.12.2020 wraz z poprawkami z dn. 27.12.2020 i 30.12.2020 tj.:

 

Nocleg od 28 Grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 możliwy jest dla: Jaki dokument trzeba okazać?
dla osób wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust.2 pkt 3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której  mowa  w ust.2 pkt 3–9,  17  i 23,  lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart. 33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii  i telewizji,  lub  dokument  wystawiony  przez tego nadawcę
dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
dla kierowców wykonujących transport drogowy
dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778)
dla  osób  wykonujących  czynności  zawodowe  w zakresie   realizacji   inwestycji   celu   publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z2020r.  poz.293,  471,  782,  1086  i1378)  lub  realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci  telekomunikacyjnych,  w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania
dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury  krytycznej  systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą Okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;
dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych; Potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11, 18 i 26, jest legitymacja służbowa
dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego Faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;
dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 14, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną
dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 15, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy
dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji; Wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa ust. 2 pkt 16, jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt
dla  pracowników  przedsiębiorstw  realizujących  w Rzeczypospolitej  Polskiej  projekty  inwestycyjne,  które otrzymały  wsparcie  na  podstawie  ustawy  z dnia  10 maja  2018 r.  o wspieraniu  nowych  inwestycji  (Dz.U. z 2020r.   poz.1752),  uchwały  nr122/2011 Rady Ministrów z dnia   5 lipca   2011r.   w sprawie  przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania  inwestycji o istotnym  znaczeniu  dla  gospodarki  polskiej na  lata  2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z2020r. poz.994 i1422) Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której  mowa  w ust.2 pkt 3–9,  17  i 23,  lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart. 33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992 r.  o radiofonii  i telewizji,  lub  dokument  wystawiony  przez tego nadawcę
dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej; Potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych, o których mowa w ust.2 pkt 11 i 18, jest legitymacja służbowa
dla  pracowników  cywilnych  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych; Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych  w związku z art. 46 ust. 1  ustawy  z dnia  9 maja  1996 r.  o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz.1799);
dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury  technicznej,  w tym urządzeń technicznych, o których mowa wart.5  ustawy  z dnia  21 grudnia 2000r.  o dozorze  technicznym  (Dz.U.  z 2019r.  poz. 667  oraz  z 2020r.  poz. 568,  1086,  1339,  2255 i 2320),  w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych; Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców; Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której  mowa  w ust.2 pkt 3–9,  17  i 23,  lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart. 33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992 r.  o radiofonii  i telewizji,  lub  dokument  wystawiony  przez tego nadawcę
dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu; Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt24, jest oświadczenie cudzoziemca
dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach,  w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym  mowa  wart.9ust.1lit.b  rozporządzenia  (WE)  nr 261/2004 Parlamentu  Europejskiego  i Rady z dnia   11 lutego   2004 r.  ustanawiającego  wspólne  zasady  odszkodowania  i pomocy  dla  pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz.  UEL46  z 11.04.2004,  str.1,  Dz.Urz.  UE  Polskie  wydanie  specjalne rozdz. 7, t. 8, str.10). Potwierdzeniem okoliczności,  o której  mowa  w ust.2 pkt 25,  jest  dokument  wystawiony  przez  przewoźnika  lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –Prawo lotnicze
dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych. Potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11, 18 i 26, jest legitymacja służbowa

Lokalizacja


Villa Skomanda w Augustowie, hotel pośród jezior i lasów
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

villa@villaskomanda.pl

+48 87 643 43 99

+48 605 153 375